مشارکت در تامین اقلام مراقبتی و بهداشتی 3000 توانخواه موسسه خیریه کهریزک.
 
موسسه خیریه کهریزک جهت تامین اقلام مراقبتی و بهداشتی 3000 توانخواه این موسسه با اعلام طرح از 20 تا 20 عموم هموطنان و خیرین را به یاری می طلبد.