دوره تخصصی و کاربردی تندخوانی و مطالعه صحیح

 

شروع دوره: شنبه 21 تیر

جلسه دوم: سه شنبه 24 تیر

جلسه سوم: شنبه 28 تیر

جلسه چهارم: سه شنبه 31 تیر

هزینه: 000 / 599

ثبت نام زود هنگام تا 18 تیر: (60% تخفیف) 600 / 239